យុវជនជាអ្នកថែរក្សាភាសាជនជាតិដើមសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ

យុវជនជាអ្នកដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាភាសាដើមរបស់ជនជាតិដើភាគតិច ព្រោះយុវជនជាអ្នកស្នងដំណែងនិងជាអ្នកដែលមានសក្ដានុពលក្នុងការថែរក្សាភាសាដើមរបស់ខ្លួនដែលមានតាំងពីបុរាណ លោក វន​ ចន្ថា តំណាងតំណាងជនជាតិកួយ…
អានបន្ត...