ចូលរួមគាំទ្រសកម្មភាពរបស់យើងតាមរយៈ៖

  • តាមដាន ទំព័រ Facebook និងចែករំលែកជាមួយមិត្តភក្តិរបស់អ្នក
  • តាមដានពួកយើង នៅលើ Twitter ចែករំលែក និងចូលរួមការពិភាក្សាជាសកលដោយប្រើ hashtag #IPRightsNow.
  • ស្វែងយល់បន្ថែម អំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច