នេះជាវីដេអូដែលយើងបានផលិតកន្លងមក

វីដេអូ

ការគ្រប់គ្រងដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិតាមបែបប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា

We, in cooperation with a number of indigenous organizations, bring to you the video on customary land and management and food security of indigenous peoples in Cambodia. We would like to express our deepest thanks to donors such as AIPP,…
អានបន្ត...