ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា (សីុប៉ូ)

 

១   លោក គុយ នាម ជនជាតិខ្មែរ ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

   ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១២ ៨១១៩៩១

   អីុម៉ែល៖  nkoy@asiafound.org

 

២   លោក យិន សុភាព ជនជាតិខ្មែរ ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

   ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១២ ៧១ ៤២​ ៥៧

   អីុម៉ែល៖ yin.tep@gmail.com / sopheap.yin@krouyeung.org

 

៣   អ្នកស្រី ហេង ចាន់ថុល ជនជាតិខ្មែរ ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

    ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១២ ៥០​ ១៩​ ៦១

   អីុម៉ែល៖ director@wathnakpheap.org

 

 

៤   លោកស្រី  សៅ សុធារី ជនជាតិខ្មែរ ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

    ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១២ ២៤ ៩៤ ០៧

   អីុម៉ែល៖ ssao@wcs.org

 

 

៥   លោក យេង វីរៈ ជនជាតិខ្មែរ ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

    ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១២ ៨០ ១២​ ៣៥

   អីុម៉ែល៖ yengvirakyeng@clec.org.kh

 

 

៦   លោក Christop Odenbury ជនជាតិអាលឺម៉ង់ ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

    ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១២ ៩៧ ៤៤ ២១

   អីុម៉ែល៖ hristoph@ngoforum.org.kh

 

 

ស្ថិតិចំនួនអ្នកទស្សនា

» 2  Today
» 31  Week
» 174  Month
» 174  Year
» 174  Entirely