គោលនយោបាយដែលទាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័ន

 

គោលនយោបាយប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

      /htdocs/cljr/data/files/Anti-Curruption Policy(3).pdf

 

គោលាការណ៍យេនឌ័រ

       /htdocs/cljr/data/files/Gender Policy(1).pdf

 

គោលការណ៍បរិស្ថាន

      /htdocs/cljr/data/files/Enviroment Policy(1).pdf

 

គោលការណ៍បុគ្គលិក

     /htdocs/cljr/data/files/Staff Policy(1).pdf

 

គោលការណ៍មេរោគអេដស៏/ជំងឺអេដស៏

       /htdocs/cljr/data/files/HIVAID Policy(1).pdf

 

គោលនយោបាយសមភាព និងភាពសម្បូរបែប

      /htdocs/cljr/data/files/4_ EQUALITY AND DIVERSITY POLICY.pdf

 

ស្ថិតិចំនួនអ្នកទស្សនា

» 2  Today
» 31  Week
» 174  Month
» 174  Year
» 174  Entirely