អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់ អង្គការជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា

 

   នៅផ្ទះលេខ១៦BEo  ផ្លូវលេខ៤៦០

  សង្កាត់ទូលទំពូងទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា 

  លេខទូរស័ព្ទការិយាល័យ (+៨៥៥) ៥១​ ៣១​ ៦៦៦

  អ៊ីម៉ែលរបស់ស្ថាប័ន៖  info@cipocambodia.org  

 គេហទំព័រ៖ cipocambodia.org 

​​​​​​​​​​​​

ល.រ រូបថត ឈ្មោះ តួនាទី ព័ត៍មានលំអិត អាស័យដ្ឋាន និងលេខទូរស័ព្ទ
01 លោកស្រី យុន ម៉ាណេ នាយកប្រតិបត្តិការ    yunmanes@gmail.com
yunmane@cipocambodia.org
(+855)12 31 73 68
Office's Number(+855)23 51 31666
02 លោកស្រី ឡាត់ សុខឯម ហរិញ្ញវត្ថុ  

latsokem@cipocambodia.org

(+855)12 660929

Office's Number:023 51 31 666

03 កញ្ញា រីន ម៉ារីណីត រដ្ឋបាល  

rin.marinith@gmail.com

(+855)96 67 10 644

Office's Number:023 51 31 666

04 លោក ជួង ភា

មន្រ្តីសម្របសម្រួល

គម្រោង

 

phea.choung@gmail.com

(+855)92 1991 66

Office's Number:023 51 31 666

05 លោកស្រី សៀន សុខនី

មន្រ្តីសម្របសម្រួល

គម្រោង

 

sokny.ciya@gmail.com

(+855)97 64 95 293

Office's Number:023 51 31 666

06 លោក វាំង សំរិទ្ធ

មន្រ្តីសម្របសម្រួល

គម្រោង

 

samrith.vaingbunong@gmail.com

(+855)92 800015

Office's Number:023 51 31 666

07 លោក គា រដ្ឋា

មន្រ្តីសម្របសម្រួល

គម្រោង

 

ratha.kea168@gmail.com

(+855)96 41 44 471

Office's Number:023 51 31 666

08 លោក សំប៉យ ចាន់សុភា ជំនួយការគម្រោង   chansophea102@gmail.com

(+855)97 48 68 272

Office's Number:023 51 31 666

09

កញ្ញា ណាត់ សណ្តាន់

ជំនួយការគម្រោង   nat.sandan@yahoo.com

(+855)97 22 82 371

Office's Number:023 51 31 666

10 លោក តឹង លីសា

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

សារព័ត៍មាន

 

toenglisa95@gmail.com

(+855) 97 77 59 440

Office's Number:023 51 31 666

11 កញ្ញា យុន ឡូរីន

កម្មសិក្សា

 

lorine.yun@gmail.com

(+855)85 95 81 46

Office's Number:023 51 31 666

12 កញ្ញា គី ស៊ិញ កម្មសិក្សា  

kysinh09@gmail.com

(+855)96 93 63 576

Office's Number:023 51 31 666

13 លោក ចេវ សុភា កម្មសិក្សា   sopheachev2015@gmail.com

(+855)96 54 93 690

Office's Number:023 51 31 666

14 កញ្ញា​ ផេង នី កម្មសិក្សា  

phengny55@gmail.com

(+855)96 400 20 36

Office's Number:023 51 31 666

 

 

អតីតបុគ្គលិក

 

ល.រ ររូបថត ឈ្មោះ តួនាទី ព័ត័មានលំអិត E-mail & Phone number
01 កញ្ញា ឡឹក ស្រីនាង

មន្រ្តីសម្របសម្រួល

គម្រោង 

   
02 លោក ផៃ សុវណ្ណា មន្រ្តីរដ្ឋបាល    
03 អ្នកស្រី សេវ ខុម មន្រ្តីគម្រោង    
ស្ថិតិចំនួនអ្នកទស្សនា

» 2  Today
» 31  Week
» 174  Month
» 174  Year
» 174  Entirely