គម្រោងសម្របសម្រួលពង្រឹងសុវត្ថិភាពដីធ្លីសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច

 

 សម្របសម្រួលដោយ ៖ 

 

លោក វាំង សំរិទ្ធ  ជាជនជាតិដើមភាគតិចព្នងមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរី ។ លោកជាមន្រ្តីគម្រោង កសាង  និងពង្រឹងគណៈកម្មាធិការសហគមន៍ដែលបានចុះបញ្ចីជានិតិបុគ្គល) ហើយបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែក អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ (IU)


អ្នកស្រី សៀន សុខនី ជាជនជាតិដើមភាគតិចព័រមកពីខេត្តពោធត៌សាត់ ។ អ្នកស្រី ជាមន្រ្តីគម្រោង ពង្រឹង  សមត្ថភាពគណៈកម្មាធិការសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីសុវត្ថិភាពដីធ្លី។ អ្នកស្រីបញ្ចប់កាសិក្សា  បរិញ្ញាប័ត្រនៅកសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ផ្នែកគ្រប់គ្រង នៅឆ្នាំ២០១៤ ។ 

 

 

          [ កំពុងកែប្រែ......]

ស្ថិតិចំនួនអ្នកទស្សនា

» 2  Today
» 31  Week
» 174  Month
» 174  Year
» 174  Entirely