សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា​ឆ្នាំ២០១៦ មានវាយក្មិនពីនាក់ានជជែកអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមនៅវិទ្យុមជ្ឍមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា។ អ្នកស្រី ឡាត់ សុខអែម ជនជាតិដើម គ្រឹង មកពីអង្គការជនជាតិដើមភាគតិច​និងលោក យុន ឡូរ៉ង​ ពូនងមកពីអង្គសម្ព័នជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា ។ 

 

 http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=follow_us%2Ffollow_us.php&p=audio_file_lists.php&a_id=948&id=4&lang=eng

 

  Videos Gallery
ស្ថិតិចំនួនអ្នកទស្សនា

» 2  Today
» 31  Week
» 174  Month
» 174  Year
» 174  Entirely