សកម្មភាព

សហគមន៍ឡាអិនសាងសង់កញ្ចុះដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទឹកធ្លាក់កាឃ្លុក

សហគមន៍ឡាអិនប្រមាណជាង ៦៥ នាក់រួមមានស្រី្ត យុវជន ចាស់ទុំ បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរភូមិ ឃុំ និងមន្ត្រីប៉ូលីសនៅឃុំតឺន…