ព័ត៌មានសកម្មភាព

របស់ អ.ជ.ក
12
Jul

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទិវាជនជាតិដើមភាគតិចរបស់យើង

បច្ចុប្បន្នមានជនជាតិដើមភាគតិចប្រមាណ ៣៧០ លាននាក់ ក្នុងប្រទេសចំនួន ៩០ នៅជុំវិញពិភពលោក។ ចំនួននេះគឺតិចជាង ៥ ភាគរយ នៃប្រជាជនសរុបទូទាំងពិភពលោក ប៉ុន្តែស្មើនឹង ១៥%នៃប្រជាជនដែលក្រីក្របំផុត។ ពួកគេនិយាយភាសាខុសៗគ្នាប្រហែល៧០០០ភាសា និង ៥០០០វប្បធម៌ខុសៗគ្នា។

ឆ្លើយតប

លោកអ្នកកំពុងឧបត្ថម្ភដល់៖ CIPO

តើលោកអ្នកចង់ឧបត្ថម្ភប៉ុន្មាន?
$10 $20 $30
តើលោកអ្នកចង់ចូលរួមបរិច្ចាគទៀតទាត់ឬទេ? ខ្ញុំចង់បរិច្ចាគ ប៉ុណ្ណោះ
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
នាមត្រកូល
Email *
លេខទូរសព្ទ
អាសយដ្ឋាន
កំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗ
paypalstripe
Loading...