ព័ត៌មានសកម្មភាព

របស់ អ.ជ.ក
12
Jul

គម្រប់ខួប៤ឆ្នាំនៃការបង្កើតអង្គការ អ.ជ.ក

អស់រយៈពេល៤ឆ្នាំហើយដែលយើងបានធ្វើការជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច អាជ្ញាធរ ម្ចាស់ជំនួយ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀត ក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ និងការពារសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា។

ឆ្លើយតប

លោកអ្នកកំពុងឧបត្ថម្ភដល់៖ CIPO

តើលោកអ្នកចង់ឧបត្ថម្ភប៉ុន្មាន?
$10 $20 $30
តើលោកអ្នកចង់ចូលរួមបរិច្ចាគទៀតទាត់ឬទេ? ខ្ញុំចង់បរិច្ចាគ ប៉ុណ្ណោះ
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
នាមត្រកូល
Email *
លេខទូរសព្ទ
អាសយដ្ឋាន
កំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗ
paypalstripe
Loading...